Продължете към съдържанието
Контакти:
Телефон: 0896 53 90 57
Email: office@tllessons.com

ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД 7-МИ КЛАС

Можете да изберете от следните варианти на обучение, независимо от вида матури, които предстоят:

Индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Полу-индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Групово обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Image

През учебната 2019 – 2020 г.НВО по български език и литература ще се проведе на 09 юни 2020 г. с начало 09:00 часа., а изпитът по математика - 11 юни 2020 г., с начало 09:00 часа.

Изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

1. Изпитът по български език

Учениците, които ще са 7 клас през предстоящата учебна година, са първият випуск, който е обучаван по новите програми и за който важи в сила регламентът, според който външното оценяване измерва знанията в целия прогимназиален етап.

С цел обаче да не се създават притеснения у родителите и учениците, от МОН са решили изпитът по Български език и литература в частта литература да включва само произведения, изучавани в 7 клас.

Учениците, които ще завършат 7 клас в учебната година 2019/2020 ще полагат изпит върху произведенията, изучавани в 6 и 7 клас. Децата, които завършват 7-и клас в учебната година 2020/2021 ще държат изпит върху произведенията от 5, 6 и 7 клас.

Това е с цел поетапно въвеждане на новите учебни планове.

Седмокласниците ще разполагат със 150 минути, за да решат 26 задачи.
18 от тях са от затворен тип, 6 задачи са с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст.

Конспект по езикова култура:
1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5. Думата като лексикално средство в текста
6. Причастия. Деепричастие
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12. Главни и второстепенни части в простото изречение
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно
съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение 15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Конспект по литература:
1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)
3. „Косачи“ (Елин Пелин)
4. „Художник“ (В. Ханчев)
5. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
6. Човекът и другите
7. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
8. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
9. „Серафим“ (Й. Йовков)
10. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
11. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
12. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
13. „Една българка“ (Ив. Вазов)
14. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
15. „Българският език“ (Ив. Вазов)
16. „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов)
17. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал.Константинов): „Бай Ганьо пътува“
18. „Неразделни“ (П. Славейков)
19. „Заточеници“ (П. Яворов)
20. „По жътва“ (Елин Пелин)
21. „По жицата“ (Й. Йовков)

Тези два конспекта са неразривна част от подготовката на седмокласниците при нас в Tanya’s Language School. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното, полуиндивидуалното и груповото обучение при нас.

2. Изпитът по математика
Тестът по математика отново ще обхваща материала от пети, шести и седми клас. В това НВО се запазват трите вида задачи - с избираем отговор, с кратък отговор и разширени задачи. Учениците ще могат да използват свитък с формули.

Съотношението алгебра/геометрия също се запазва. От изпита отпадат т.нар. линейни параметрични уравнения и линейни параметрични неравенства.

Учениците ще трябва да решат 23 задачи, от които 18 са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, само един е правилен; 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико- синтетичен характер.

Конспект по математика:
1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение; - Разлагане на многочлени на множители;
4. Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
5. Модулно линейно уравнение от вида ;
6. Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.
7. Лице и периметър на равнинни фигури;
8. Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
9. Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
10. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
11. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав 2 кръгов конус, сфера и кълбо)
12. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
13. Успоредни прави – признаци и свойства;
14. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
15. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;
16. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
17. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
18. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 о ;
19. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
20. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;
21. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
22. Множества и операции с тях;
23. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.
24. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
25. Средноаритметично на две и повече числа;
26. Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

Този конспект е неразривна част от подготовката на седмокласниците в Tanya’s Language School. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното, полуиндивидуалното и груповото обучение при нас.

3. НВО по чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа.

За подготовка на седмокласника за успешното справяне с националното външно оценяване, Tanya’s Language School предлага индивидуално обучение, което е изцяло съобразено с изискванията за придобити знания и умения публикувани от МОН. В курса са включени разнообразни тестове и материали, които могат да са само в полза на вашия седмокласник.