Продължете към съдържанието
Контакти:
Телефон: 0896 53 90 57
Email: office@tllessons.com

ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД 10-ТИ КЛАС

Можете да изберете от следните варианти на обучение, независимо от вида матури, които предстоят:

Индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Полу-индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Групово обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Image

През учебната 2019 – 2020 г. Десетокласниците ще се явяват за първи път на национално външно оценяване по български език и литература на 09 юни 2020 г., с начало 08:00 часа. НВО по математика – 11 юни 2020 г., с начало 08:00 часа, НВО по чужд език (по желание на ученика), ще се проведе на 17 юни 2020 г., от 08:00 часа. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности ще се проведе по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик).

1. Изпитът по български език
Учениците, които са 10 клас през предстоящата учебна година, са първият випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване.

Изпитът по български ще е тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По литература ще са дават само българските автори, изучавани от осми до десети клас.

Десетокласниците ще имат на разположение 90 минути за решаването на 23 задачи.

Конспект по езикова култура:
∙ Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил
∙ Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми
∙ Лексикални особености на думата в текста
∙ Активна и пасивна лексика. Пароними
∙ Фразеологично словосъчетание

• Залог на глагола
∙ Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

Конспект по литература:
Българско възраждане
∙ Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
∙ „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
∙ „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)
Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война ∙ „Левски“ (Ив. Вазов)
∙ Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)
∙ Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
∙ „Cis moll“ (П. П. Славейков)
∙ „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
∙ „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
∙ „Гераците“ (Елин Пелин) Българската литература от периода между двете световни войни
∙ „Септември“ (Гео Милев)
∙ „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
∙ „Повест“ (А. Далчев)
∙ „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
∙ „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)
Българската литература от периода след Втората световна война
∙ Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
∙ „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
∙ „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

Тези два конспекта са неразривна част от подготовката на десетокласниците при нас в Tanya’s Language School. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното, полуиндивидуалното и груповото обучение при нас.

2. Изпитът по математика.
Десетокласниците ще имат 90 минути на разположение за решаването на 17 задачи, от които:
• 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;
• 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Учениците могат да използват свитък с формули.

Конспект по математика
Познава реалните числа и умее да ги изобразява върху реалната права, сравнява ирационални числа, записани с квадратен корен и извършва операции с тях.

Решава квадратни уравнения по формулата за намиране на корените им и прилага формулите за връзка между корени и коефициенти на квадратно уравнение.

Извършва тъждествени преобразувания на рационални и ирационални изрази (съдържащи квадратни корени).

Решава:
• рационални уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни;
• рационални неравенства без параметър, включително и по метода на интервалите;
• системи уравнения от първа и втора степен с две неизвестни без параметър чрез заместване или събиране;
• системи линейни неравенства с едно неизвестно без параметър;
• ирационални уравнения без параметър, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.
Знае основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, основните забележителни точки в триъгълник, взаимното положение на прави и окръжности и може да прилага техните свойства.
Знае признаците за подобни триъгълници и умее да ги прилага.
Знае:
• метрични зависимости в правоъгълен триъгълник и умее да го решава;
• синусова и косинусова теорема;
• умее да решава произволен триъгълник;
• умее да решава правоъгълен и равнобедрен трапец;
• умее да решава успоредник.
Определя по вид и намира ъгли, свързани с окръжност, познава вписани и описани многоъгълници, прилага метрични зависимости в окръжност.
Познава успоредност и перпендикулярност между прави и равнини в пространството и умее да ги прилага за намиране на елементи на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.
Знае:
• понятието числова функция, начини на задаване;
• понятията линейна и квадратна функция;
• свойствата на линейната и на квадратната функция (монотонност, най–голяма и най– малка стойност).
Умее да построява графики на линейна и квадратна функция.
Пресмята стойности на:
• изучените рационални функции и на аргумента им;
• тригонометрични функции при зададен аргумент и на аргумента при зададена стойност на тригонометричната функция (за ъглите 300, 450, 600).
Прилага формулите за:
• лица на равнинни фигури;
• лица на повърхнини и обеми на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.
Конструира числова редица по дадено правило, знае аритметична и геометрична прогресия и техните свойства, решава практически задачи, свързани със сложна лихва.

Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието „не“ и на релациите „следва“ и „еквивалентност“.

Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „за всяко“, „съществува“, „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“.

Прилага метода на еквивалентните преобразувания при решаване на уравнения, неравенства и системи.

Разграничава еквивалентни от нееквивалентни преобразувания при решаване на ирационални уравнения.

Умее да конкретизира общовалидно твърдение и обосновава невярност на твърдение с контрапример.

Образува на конкретно ниво отрицание на твърдение.

Преценява вярност, рационалност и целесъобразност при избор в конкретна ситуация и обосновава изводи.

Умее да декомпозира стереометрична задача на планиметрични.

Знае понятието множество, операции и релации, свързани с него, умее да ги прилага в практически задачи.

Разграничава съединения без повторение в конкретна ситуация и ги пресмята по правилото за събиране, по правилото за умножение на възможности или по съответните формули.

Знае понятието класическа вероятност и умее да пресмята класическа вероятност в практически задачи.

Умее да намира сечение/обединение на множества и допълнение и подмножество на дадено множество.

Знае понятията генерална съвкупност и извадка.

Умее да намира централните тенденции в данни – мода, медиана, средноаритметично. Разчита, интерпретира и оценява информация, представена с графики, с таблици илис диаграми.

Знае понятието вектор, операциите събиране и изваждане на вектори, умножение на вектор с число.

Моделира:
• с квадратна функция;
• с уравнения, свеждащи се до квадратни;
• с дробни уравнения;
• със система уравнения от първа или втора степен с две неизвестни.

Оценява съдържателно получен резултат, коректност на аргументи и ги интерпретира; предвижда в определени рамки очакван от моделирането резултат.

Моделира процеси с прогресия.

Моделира с пермутации, комбинации и вариации.

Този конспект е неразривна част от подготовката на десетокласниците в Tanya’s Language School. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното, полуиндивидуалното и груповото обучение при нас.